Preambule

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků vědoma si hluboké odpovědnosti v dodržování základních lidských hodnot a respektu k poctivému podnikání, svých závazků k ostatním subjektům, s nimiž přichází do kontaktu a udržení neklamné pověsti a vysoké důvěryhodnosti svých členů, přijímá následující obecné principy vtělené do tohoto etického kodexu, jež hodlá sdílet a plnit.

I.

Vztahy se všemi zákazníky jsou rovné a čestné. Dodávané výrobky odpovídají zákonným předpisům, jsou nejvyšší možné kvality a vztahuje se na ně záruční i pozáruční servis.

Vztahy s dodavateli jsou založeny na vzájemné důvěře a respektu. Závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny včas a podle sjednaných podmínek. Veškeré informace získané z takových vztahů jsou pokládány za důvěrné a požívají zvláštní ochrany.

II.

Vztahy se všemi zákazníky jsou rovné a čestné. Dodávané výrobky odpovídají zákonným předpisům, jsou nejvyšší možné kvality a vztahuje se na ně záruční i pozáruční servis.

Vztahy s dodavateli jsou založeny na vzájemné důvěře a respektu. Závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny včas a podle sjednaných podmínek. Veškeré informace získané z takových vztahů jsou pokládány za důvěrné a požívají zvláštní ochrany.

III.

Personální vztahy uvnitř společností – členů Asociace jsou založeny na úctě k důstojnosti každého člověka, za přísného dodržování příslušných legislativních norem. Respektování lidských práv a demokratických principů je prvořadé. Ve společnostech není místo pro rasovou, náboženskou nebo národnostní diskriminaci, pro sexuální, fyzické, nebo psychické obtěžování bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, či věk.

Společnosti pečují o profesionální rozvoj svých zaměstnanců, podporují jejich další vzdělávání a rozvíjejí jejich pracovní dovednosti.

Pracovní prostředí je udržováno hygienicky nezávadné v souladu s normami ochrany a bezpečnosti práce.

Mzdová politika je spravedlivá. Zaměstnanci jsou seznamováni s podnikatelskými aktivitami a jsou zainteresováni na úspěšných výsledcích společnosti. Je preferován časově perspektivní pracovní poměr s využitím dlouhodobých zkušeností zaměstnanců. Je dáván dostatečný prostor k vyjádření mínění zaměstnanců k řízení činnosti společnosti a jejich návrhům na přijetí opatření na zlepšení jakýchkoliv aktivit v rámci společnosti. V případě vyskytnutí pracovních sporů, jsou tyto řešeny smírnou cestou.

Pokud působí ve společnosti odborová organizace, je s ní veden konstruktivní dialog a uzavřena Kolektivní smlouva.

IV.

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí širšího řízení společností. Jsou dodržovány zákonné normy a předpisy vztahující se k této oblasti. V podnikatelských záměrech je vždy zohledněn eventuální možný dopad na životní prostředí.

Společnosti berou v úvahu zájmy a zvyklosti národní i regionální a podle možností se podílejí na regionálním rozvoji.

V mezinárodním obchodu respektují zákony, kulturní tradice, případně obyčeje zemí, se kterými naváží obchodní kontakty. Usilují o udržení dobrého obchodního jména České republiky v zahraničí.

V.

Toto znění Etického kodexu bylo schváleno na plenárním zasedání dne 23. června 2011 a nabývá účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České republiky.