Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků je největší českou asociací ve zdravotnickém průmyslu.

Sdružujeme více než sto českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, technologií a služeb. Naším hlavním posláním je podpora našich členů a vytváření co nejlepších podmínek pro jejich podnikání a růst. Asociace vznikla v roce 1992 a za více než čtvrtstoletí svého fungování se vypracovala v přední české profesní a stavovské sdružení, které zastupuje a hájí zájmy svých členů ve všech oblastech podnikání.

K našim hlavním aktivitám patří:

Sledování legislativních změn, aktivní účast při jejich projednávání a prosazování zájmu členů

AVDZP je jako profesní a stavovské sdružení zastoupena v oblasti legislativy ve všech pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví i průmyslu a jejich institucích (SÚKL, ÚNMZ). Aktivním přístupem a intenzivní spoluprací s ministerstvy a státními institucemi se snažíme vytvářet nebo zlepšovat podmínky podnikání v této oblasti. Naším úspěchem bylo například vyjednání zachování obou českých certifikačních orgánů minimálně do doby, než budou muset splnit podmínky pro možnost realizovat auditorskou činnost pro zdravotnické prostředky dle nových evropských legislativních pravidel, kdy o jejich oprávnění auditovat už bude rozhodovat Evropská komise.

Aktuálně jsme s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dojednali změnu kritérií u dotačních programů podpory TREND a Poradenství tak, by byly využitelné pro certifikaci zdravotnických prostředků. Další důležitou oblastí činnosti pro naše členy jsou překlady norem do českého jazyka a nabídka celé řady odborných legislativních seminářů na nejaktuálnější témata v oblasti zdravotnictví. Každoročně pořádáme vlastní odborné semináře pro naše členy a kulaté stoly na vybraná témata. Svým členům nabízíme také zapojení do systematického odborného vzdělávání. Jsme členy několika dalších profesních asociací a s několika obdobnými asociacemi intenzivně spolupracujeme. Zlepšovat legislativní podmínky v oblasti zdravotnických prostředků se nám daří také díky aktivnímu členství v Legislativní radě AMSP, která je oficiálním připomínkovým místem veškerých legislativních dokumentů, norem a zákonů.


Podpora exportu českých výrobců zdravotnických prostředků

Na podpoře exportních aktivit spolupracujeme především s Odborem ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR a Českou rozvojovou agenturou, s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a také s Ministerstvem obrany ČR.

Realizujeme desítky projektů na podporu exportu se zaměřením na zdravotnické prostředky (podnikatelské oborové mise, incomingové mise, dotované účasti na světových veletrzích). Na těchto akcích mají naši členové možnost potkat se s potencionálními obchodními partnery, nákupčími do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení apod. a navázat nové obchodní partnerství. Aktuálně se mohou naši členové zapojit do projektu v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, v jehož rámci realizujeme několik vzdělávacích seminářů a workshopů, připravujeme nový interaktivní produktový katalog a také ucelenou nabídku našich členů formou dodání komplexních řešení v oblasti zdravotní péče s možností proniknutí na rozvojové trhy. Na tomto projektu spolupracujeme s Českou rozvojovou agenturou a s ekonomickými diplomaty z českých ambasád. Nové možnosti nabízí také spolupráce s Ministerstvem obrany, a to především v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Pomáháme propagovat referenční úspěšné zakázky českých firem s cílem prosadit inovativní produkty a služby našich členů na nových zahraničních trzích.


Podpora výzkumu a vývoje

AVDZP dlouhodobě spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje s akademickou sférou a univerzitami. Aktivně propagujeme výsledky našich členů v této oblasti. V současné době mají naši členové zaregistrováno několik světových patentů.

Spolupracujeme např. s Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou T. Bati ve Zlíně a Masarykovou univerzitou v Brně. Naše členy informujeme o možnostech zapojit se do výzkumných projektů včetně možnosti získat prostředky na jejich financování. V tomto směru spolupracujeme s MPO a TAČR a zlepšujeme podmínky zapojení našich členů do výzkumných dotovaných projektů. Naši členové mají také zkušenosti s čerpáním financí ze strukturálních fondů EU a někteří působí jako hodnotitelé výzkumných a vývojových projektů.


Pravidelný informační servis

Naše členy průběžně informujeme o aktualitách v oblasti legislativy, vzdělávání, exportních příležitostí, grantů, dotačních programů a řady dalších aktivit a v oblasti nabídek spolupracujících asociací a sdružení. Při zastupování zájmů svých členů jsou pro nás zásadní stanoviska členů, požadavky a potřeby pro jejich úspěšné podnikání. Důležitou formou získávání informací a vzájemného sdílení zkušeností jsou pravidelná setkání členů v rámci členských schůzí, workshopů, kulatých stolů a dalších interaktivních forem spolupráce.