Všechny firmy, které jsou našimi členy, deklarují vysokou kvalitu svých výrobků a služeb. Naším cílem je podpořit expanzi všech našich členů jak na tuzemském trhu, tak i v celosvětovém exportu. Díky informacím a zkušenostem členů představenstva se i začínající kvalitní dodavatelé mohou za podpory AVDZP prosadit na vysoce konkurenčním trhu zdravotnické techniky a služeb.

Máme-li představit Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a její poslání, je třeba se nejdříve zmínit o oboru zdravotnických prostředků. Jde o průmyslový obor, který má dlouholetou a úspěšnou tradici ve výzkumu a výrobě zdravotnických prostředků.

Začínal zhruba ve 20. létech minulého století, nejdříve živnostenskou výrobou, ze které se postupně přetvářel na výrobu průmyslovou, především chirurgických a stomatologických nástrojů, rentgenových přístrojů, sterilizátorů a dentální techniky. Kvalitní rozvoj započal v padesátých létech nástupem elektroniky. V té době jsme již dosahovali světových úspěchů. Např. na světové výstavě EXPO v roce 1958 v Bruselu získaly naše výrobky srdeční defibrilátor a elektronový mikroskop zlaté medaile. Začala se rozvíjet výroba přístrojů lékařské elektroniky (elektrokardiografy, dýchací a narkotizační přístroje, přístroje pro fyzikální terapii, aj.) Další světové úspěchy dosáhli profesor Heyrovský, který za svůj polarograf získal Nobelovu cenu, profesor Wichterle přihlásil vynález gelových očních čoček a prof. Delong elektronový mikroskop. V celkové průmyslové výrobě je obor zdravotnických prostředků objemově poměrně malý, ale oceněním a výsledky přesahuje ostatní průmyslové obory.

Jako v jiných průmyslových oborech vznikla v 90. létech minulého století snaha o založení profesních sdružení. Tato snaha se proměnila v jistotu a v roce 1992 byla založena Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Jejím základním posláním je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj oboru zdravotnických prostředků. Kromě toho hájí zájmy svých členů. Asociace je profesním i stavovským sdružením, kde se členové scházejí z pocitu vnitřní potřeby.

Hlavní pozornost je zaměřena na rozvoj oboru.

V něm vedeme naše firmy k inovacím svých výrobků. Inovacím, ve kterých se setkávají 3 hlavní prvky:

  • výzkum, který vede k docílení vysokých technických parametrů:
  • design, který pomáhá výrobek prodávat
  • jakost, která znamená spolehlivost výrobků

K docílení těchto výsledků spolupracují naše firmy s řadou výzkumných pracovišť vysokých škol, např. s Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou T. Bati ve Zlíně, Masarykovou univerzitou v Brně, atp. Tato spolupráce vyúsťuje v docílení vysoké užitné hodnoty našich výrobků.

Abychom mohli tyto inovace řídit, přesvědčujeme naše firmy k zapojení svými výzkumnými projekty do výběrových řízení MPO, ze kterých lze získat pomoc především pro podílové financování výzkumu a vývoje.

Druhá cesta vede k strukturálním fondům EU, která opět přináší podporu pro předložené projekty jednotlivých firem. Svoje zkušenosti s čerpáním má již několik našich firem. Např. Linet, PATRON Bohemia, ING corporation a další.

Rozvoj oboru a výrobků v našich firmách má svůj odraz v obchodních výsledcích. Za zhruba 10 – 15 let se podařilo, že obor zdravotnických prostředků je oborem proexportním, který svoji produkci v průměru ze 70 % exportuje nejen do zemí EU, nýbrž i do dalších teritorií.

Marketing

Druhou oblastí, kterou se asociace zabývá, je marketing. Zúčastňujeme se zahraničních veletrhů se státní účastí. V posledních létech to byly veletrhy Medica Düsseldorf a Arab Health v Dubaji. Oba veletrhy byly úspěšné pro vývoz do nových zemí a dnes máme firmy, které směřují 85 % své produkce pro export. Jsou to firmy např. Linet se zdravotnickými lůžky, BMT s parní sterilizací, Borcad s gynekologickými lůžky, UJP s kobaltovými a rentgenovými ozařovači a další.

Připravili jsme i materiál pro rozvojovou pomoc, která je však v našich centrálních orgánech málo využívaná. Mimořádnou pozornost věnujeme rozvoji zdravotnických výrobků pro medicínu katastrof. Pro tuto oblast organizujeme i odborné konference.

Naše snaha věnovat se marketingu a obchodu přináší svoje výsledky především v růstu exportu. V dalších obdobích budeme pozornost směrovat k dodávkám investičních celků.

Vzdělávání

Třetí oblastí, kterou se asociace zabývá, je celoživotní vzdělávání. Pozornost zaměřujeme na legislativu, řízení jakosti, řešení elektroodpadu, aj. Podniky si zajišťují vlastní jazykové vzdělávání, osvojení výpočetní techniky, apod.

Legislativa a jakost

Asociace se zaměřila na legislativu a na jakost. Byli jsme jeden z mála oborů, který při vstupu do EU zajistil uplatnění směrnice EU, navazujících zákonů a nařízení vlády pro bezproblémovou aplikaci do života firem. Důvodem byla řada seminářů a konferencí nejen pro vrcholový management, ale pro odborné pracovníky, kteří nové zákony uvádějí v život. Stejným způsobem postupujeme v oblastech jakosti výrobků, ale i v zavádění systémů řízení jakosti v podnicích.


Věnovat pozornost zmíněným okruhům přináší svoje výsledky především ve zvýšené konkurenční schopnosti našich výrobků. Dnes má řada našich firem svoje dceřiné firmy v zahraničí, přes které postupně zvyšuje svůj export.

Bez technických prostředků se nedá provádět kvalitní medicína. Samotní lékaři uvádí, že pokrok medicíny je možný, např. za pomoci zobrazovacích systémů, zařízení a nástroji pro mikrochirurgii a využíváním výpočetní techniky.

Ani v dalších obdobích se nemůžeme uspokojit se současnými úspěchy. Budeme sledovat světové trendy, kterými pro náš obor jsou především:

  • nanotechnologie a mikrosystémy pro stavbu přístrojů
  • zařízení pro minimalizaci invazivních metod
  • zavádění informačních technologií do zdravotnictví
  • urgentní medicína a medicína katastrof
  • a další ...

Věříme, že tato snaha přinese pozitivní výsledky nutné pro další rozvoj oboru zdravotnických prostředků.